Taller Numa en marxa

EL model DE QUALITAT DE VIDA EN ELS SERVEIS I SUPORTS

Conèixer el model de qualitat de vida de Robert L. Schalock i Miguel A. Verdugo com a base per a iniciar processos de canvi en les nostres organitzacions.

PARADIGMA
DE SUPORTS

Generar aprenentatge al voltant de: Què són els suports, Com els mesurem, Quina és la millor manera d’oferir suports personalitzatsi Com generem un sistema de suports integral.

ORGANITZACIONS
DEL SEGLE XXI

Conèixer quines són les estratègies pel canvi de les organitzacions del S.XXI. Reflexionar sobre quin reptes hem d’afrontar.

INDICADORS DE SERVEIS
CENTRATS EN LA PERSONA

Facilitar una eina de treball a les organitzacions que els permeti evidenciar i avaluar l’impacte dels resultats obtinguts, en les accions posades en marxa, en la vida de la persona, la seva família i la pròpia organització.

MODELS LÒGICS
DE PROGRAMES

Aprendre a dibuixar un full de ruta per a treballar de manera holística, que faciliti la integració de tota la informació i ens permetin connectar el que avaluem amb els processos i els resultats des d’una connexió lògica.

NOUS ROLS

Reflexionar sobre els nous rols que s’estan generant en els serveis i en la comunitat a l’iniciar processos de planificació centrada en la persona.

EINES D’ESCOLTA I PERSONALITZACIÓ (MAPES)

Conèixer i aprendre a utilitzar diferents eines que ens ajuden, creant espais d’escolta activa, a descobrir, entendre i respectar qui som, què volem, què podem oferir als altres i què necessitem.

PERFILS PERSONALS I
PERFILS LABORALS

Elaborar una eina que ens permeti recollir, en una sola pàgina, la informació més important sobre nosaltres, de manera clara i senzilla. Una base per saber el què funciona i el què no funciona a la nostra vida.

MAPA DE PRESA
DE DECISIONS

Desenvolupar competències bàsiques en el procés de presa de decisions per a fomentar l’autodeterminació.

PLANS PERSONALS,
UN CAMÍ PEL CANVI

Comprendre i saber desenvolupar de manera molt pràctica plans personals de suport a partir de la detecció de fites, necessitats i oportunitats. Saber treballar amb objectius de suport i els seus indicadors.

PLANS EN LA COMUNITAT,
ROLS VALORATS

Saber desenvolupar plans en la comunitat a partir de les habilitats i talents que té cada persona.

PLANS DE SALUT INTEGRAL
PER A UN ENVELLIMENT ACTIU

Facilitar una eina de treball que garanteixi que les persones grans tinguin un envelliment saludable tenint en compte les seves preferències, necessitats, història de vida…, la seva identitat. Els plans es desenvolupen al voltant de cinc resultats desitjats.

PLANS DE SERVEI

Facilitar una eina de treball a les organitzacions per a generar bones pràctiques orientades a produir qualitat de vida.

TREBALL PER PROJECTES i ACTIVITATS SIGNIFICATIVES

Proporcionar estratègies per a que les activitats dins els serveis esdevinguin espais significatius d’aprenentatge, de participació i contribució per a les persones que hi formen part. Treballar amb criteris de qualitat.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ: ASSEMBLEES

Proporcionar eines a les persones per a crear nous espais per a establir converses on tinguin un paper actiu i es sentin escoltades, respectades i valorades, amb poder per a transformar diferents realitats.

SUPORT ACTIU

Generar aprenentatge a través d’una metodologia específica pera que totes les persones puguin participar i contribuir en totes les activitats típiques que sorgeixen a la vida.

ARQUITECTES EN LA COMUNITAT: ARGUMENTARI

Treballar de manera pràctica una guia per a desenvolupar actituds, coneixements, habilitats i eines per a desdibuixar els límits entre els serveis i la comunitat. Una guia per aprendre a comunicar i establir connexions que ens permetin avançar. En definitiva, facilitar converses que valguin la pena.

ARQUITECTES EN LA COMUNITAT: ACCIONS QUE CONSTRUEIXEN COMUNITAT

Comprendre i reflexionar sobre què és comunitat i quines accions ens ajuden a construir comunitats més fortes, inclusives i benestants. Emfatitzar la importància de les relacions i connexions personals per assolir objectius comuns.

ARQUITECTES EN LA COMUNITAT: RECURSOS ADAPTATS PER A TREBALLAR EN LA COMUNITAT

Facilitar eines per a fer accessible i comprensible el treball en els nostres entorns. Recursos que aportin valor als nostres barris i facin possible la bona comunicació. Recursos que ens permetin avaluar i millorar la bona feina.

Si volem que l’Atenció i la Planificació Centrada en la Persona sigui una realitat, hem d'invertir en aprenentatge organitzacional que promogui la innovació.

Els altres programes